Силабуси навчальних дисциплін спеціальності Галузеве машинобудування (бакалавр)

Обов’язкові компоненти (ОК) освітньої-професійної програми
Цикл загальної підготовки
Історія та культура України
Українська мова за професійним спрямуванням
Фiлософiя
Iноземна мова
Фiзичне виховання
Вища математика
Екологія
Інформатика та інформаційні технології
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Цикл професійної підготовки
Фізика
Хімія
Нарисна геометрія
Інженерна та комп’ютерна графіка

Теоретична механіка
Гідравліка, гідроприводи і гідравлічні передачі
Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство
Опір матеріалів
Теорія механізмів і машин
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Основи технічної творчості
Деталі машин та основи автоматизованого проектування
Технологія машинобудування
Оброблення різанням
Автомобілі та трактори
Конструкції та розрахунки деревообробних машин
Спеціалізовані деревообробні машини
Комп’ютерні технології в механообробленні
Лісотранспортні засоби
Мехатроніка
Наукові дослідження процесів галузі
Економіка та менеджмент підприємств
Фахово-ознайомча практика
Навчальна практика з ТКМ і матеріалознавства
Виробнича практика
Переддипломна практика

Вибіркові компоненти (ВК) освітньо-професійної програми
Цикл загальної підготовки
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Економічна теорія
Політологія
Психологія
Соціологія
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Етика та естетика
Культура особистості
Основи підприємництва
Україна у світових інтеграційних процесах
Логіка
Релігієзнавство
Сталий розвиток

Цикл професійної підготовки
Економіка довкілля
Електротехнічні матеріали
Поверхневе зміцнення матеріалів
Теорія ефективності виробництва та НТП
Надійність технічних систем
Відновлювані джерела енергії
Теплотехніка
Теорія технічних систем
Вантажопідіймальні машини та пневмотранспорт
Елементи та системи автоматики
Автоматизація виробничих процесів
Інженерні споруди
Деревинознавство
Експлуатаційні матеріали
Різальний інструмент
Будівельні, дорожні та меліоративні машини
Організація інструментального господарства
Машини та устатковання лісопромислових виробництв
Монтаж і технічний сервіс деревообробного устатковання
Технічна експлуатація машин та устатковання
Устатковання плитного виробництва
Підвісні канатні лісотранспортні установки
Організація й технологія ремонту деревообробного устатковання 
Ремонт машин та устатковання
Устатковання виробництва клеєної масивної деревини
Керування транспортними засобами та безпека руху
Технології виробів з деревини
Правила дорожнього руху
Технології деревооброблення та сушіння деревини
Засади автоматизованого моделювання та проектування лісових машин