Робота студентських наукових гуртків в ННІ ІМАКІТ
     Студентські наукові гуртки розглядають начасні проблеми розвивання науки у відповідній галузі, питання навчання студентів основам методики наукового досліджування; на засіданнях гуртків доповідають результати роботи членів гуртка (наукові статті, реферати, конкурсні роботи, проєкти тощо).
     Діяльність студентських гуртків регламентує «Положення про студентський науковий гурток кафедри» та відповідає освітнім програмам кафедр ННІ ІМАКІТ.

     Кафедра лісопромислового виробництва та лісових доріг
     Студентський науковий гурток “Лісова та промислова інженерія”
     Дослідницьку роботу студентів гуртка проводимо у форматі двох груп:
          –  група 1 “Ресурсоефективні виробництва та технології”, керівник доцент, канд. техн. наук Каратник І. Р.;
          –  група 2 “Винахідництво та раціоналізаторство”, керівник старший викладач Гобела В. М.
     Метою роботи студентського наукового гуртка є сприяння у підвищенні рівня наукової підготовки студентів та розвиток наукового мислення й аналітичних здібностей студентів, розширення їх кругозору та ерудиції.

     Кафедра технологічних машин і технічного сервісу (ТМТС)
     Роботу студентського наукового гуртка при кафедрі ТМТС спрямовано на поліпшування експлуатаційних властивостей деревинорізальних інструментів.
Метою діяльності студентського гуртка, зорганізованого при кафедрі ТМТС, є створення сприятливих умов для готування студентської молоді до самостійної науково-дослідницької діяльності, а також залучення до участі в наукових конференціях, семінарах  і  просвітницьких заходах.

     Кафедра прикладної механіки і технології машинобудування
     Студентський науковий гурток “Будівельна справа”
     Діяльність студентського наукового гуртка “Будівельна справа” зорієнтована на вивчання тенденцій розвивання будівельної галузі як одної з основних галузей економіки України. Студенти цього гуртка систематично виступають з доповідями на засіданнях гуртка, беруть участь у конференціях НЛТУ України, мають змогу публікувати наукові статті та тези у вітчизняних фахових виданнях.