ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
     Нормативно-правові документи діяльності НЛТУ України
 – Типовий договір про надання освітніх послуг
 – Положення про організацію освітнього процесу в НЛТУ України
Положення про організацію навчального процесу за дистанційною формою у НЛТУ України
 – Положення про розроблення освітніх програм у ДВНЗ “НЛТУ України”
 – Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Національному лісотехнічному університеті України
 – Положення про систему забезпечення ДНВЗ “НЛТУ України” якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)
 – Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в ДВНЗ “НЛТУ України”
 – Тимчасове Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами та доповненнями)
 – Положення про проведення практик студентів у НЛТУ України
 – Тимчасові правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам
 – Положення про студентське самоврядування
 – Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
 – Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Національному лісотехнічному університеті України
 – Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки (№54 від 18 січня 2018 р.)

 – Положенням про порядок визнання у Державному вищому навчальному закладі «Національний лісотехнічний університет України» результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти

     НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (бакалаврат)
 – Положення про прийом на ступінь бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст
 – Програми фахових вступних випробувань для вступу на ОС бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст:

        – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
        – Галузеве машинобудування
        – Прикладна механіка
        – Лісове господарство (ОП: Лісова інженерія) 
 – Договір (бланк) про навчання на ОС бакалавр

     НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (магістратура)
 – Положення про прийом на навчання для здобуття ОС магістр
 – Положення про фахове вступне випробування при вступі на ОС магістр
 – Положення про вступне випробування з іноземної мови при вступі на ОС магістр
 – Програми фахових вступних випробувань для вступу на ОС магістр на основі ОС бакалавр:
        – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

        – Галузеве машинобудування – машини та обладнання лісового господарства
        – Галузеве машинобудування – інжиніринг, машини деревообробної промисловості
        – Галузеве машинобудування – промисловий інжиніринг
        – Лісове господарство – лісова інженерія

     НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (аспірантура)
 – Правила прийому до аспірантури та докторантури
 – Програма вступного випробування зі спеціальності
 – Програма вступного випробування з іноземної мови
 – Програма вступного випробування з філософії
 – Договір (бланк) про підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії в аспірантурі НЛТУ України

 – Тимчасове Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії