Силабуси навчальних дисциплін

Обов’язкові компоненти (ОК) освітньої-професійної програми
Цикл загальної підготовки
Історія та культура України
Українська мова за професійним спрямуванням
Фiлософiя
Iноземна мова
Фiзичне виховання
Вища математика
Фізика
Хімія
Екологія
Інформатика та інформаційні технології
Нарисна геометрія
Інженерна та комп’ютерна графіка
Теоретична механіка
Гідравліка, гідроприводи і гідравлічні передачі

Цикл професійної підготовки
Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка
Теплотехніка
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство
Опір матеріалів
Економіка довкілля
Теорія механізмів і машин
Курсовий проект
Поверхневе зміцнення матеріалів
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Технологія машинобудування
Курсовий проект
Будівельна справа
Надійність технічних систем
Мехатроніка
Вантажопідіймальні машини та пневмотранспорт
Автоматизація виробничих процесів
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Основи технічної творчості
Фахово-ознайомча практика
Навчальна практика з ТКМ і матеріалознавства
Виробнича практика
Переддипломна практика
Виконання і захист кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти (ВК) освітньо-професійної програми
Цикл загальної підготовки
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Економічна теорія
Політологія
Психологія
Соціологія
Національна економіка
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Етика та естетика
Культура особистості
Охорона навколишнього природного середовища
Основи підприємництва
Україна в Європі та світі
Логіка
Релігієзнавство
Sustainable Development

Цикл професійної підготовки
Блок дисциплін за спеціалізацією ” Інжиніринг, машини деревообробної промисловості”
Різання деревини та деревних матеріалів
Конструкції та розрахунки деревообробних машин
Деревинознавство
Різальні інструменти
Організація інструментального господарства
Курсовий проект
Спеціалізовані деревообробні машини
Курсовий проект
Монтаж і технічний сервіс деревообробного устатковання
Комп’ютерні технології в механообробленні
Устатковання плитного виробництва
Економіка та менеджмент підприємств
Організація й технологія ремонту деревообробного устатковання
Курсовий проект
Устатковання виробництва клеєної масивної деревини
Наукові дослідження
Технології виробів з деревини
Технології деревообробки та сушіння деревини

Блок дисциплін за спеціалізацією “Машини та обладнання лісового господарства”
Експлуатаційні матеріали
Автомобілі та трактори
Курсовий проект
Будівельні, дорожні та меліоративні машини
Машини та устатковання лісопромислових виробництв
Курсовий проект
Технічна експлуатація машин та устатковання
Лісотранспортні засоби
Підвісні канатні лісотранспортні установки
Наукові дослідження процесів галузі
Ремонт машин та устатковання
Курсовий проект
Керування транспортними засобами та безпека руху
Правила дорожнього руху
Економіка та менеджмент підприємств
Механізація лісогосподарських робіт